Road Classics - Soutěž o kolo

Ukaž svou rychlost a vyhraj nové silniční kolo TREK Émonda SL6!

Road Classics je jedinečný seriál cyklistických závodů kolem tří českých monumentů.

Fanouškům cyklistiky dává jedinečnou možnost okusit atmosféru závodů na uzavřených cestách. Jízda v balíku, skvěle navržené trasy, uzavřené silnice, kouzlo jízdy v pelotonu a autentická závodní atmosféra. 

Díky našemu partnerství máš možnost na každém ze tří podniků vyhrát skvělé kolo TREK Émonda SL6! Rychlé karbonové silniční kolo prémiové značky ve výborné specifikaci. Stejný model, jaký můžeš znát z vrchařských etap Tour de France nebo Gira.

Jak soutěžit a vyhrát?

 • 1 Mít zakoupené platné startovné na Road Classics
 • 2 Registrovat se do soutěže
 • 3 Absolvovat vybraný monument Road Classics
 • 4 Být přítomen na místě během losování a vyhlášení vítěze
Kontaktní údaje
Registrační číslo

Pro registraci je nutné vyplnit alespoň jednu z možností.

 • Sleva na produkty
 • Sleva na půjčovnu a servis
 • Zvýhodněná cena pro M1 eventy
 • Sleva na 1. objednávku
 • Sleva M1 kurýr za zvýhodněné ceny

Pravidla spotřebitelské soutěže

„Road Classics - Soutěž o kolo“
(dále jen „Pravidla“)

Článek I. Pořadatel, organizátor a partner soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je Asociace sportu pro radost, z.s., IČ: 05580421, se sídlem Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 67098 (dále jen „Pořadatel soutěže“).
 2. Organizátorem soutěže je společnost RAUL, s.r.o., IČ: 25608673, se sídlem Elišky Krásnohorské 12/5, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 54464 (dále jen „Organizátor soutěže“).
 3. Partnerem soutěže je mj. společnost M1 PROJECT Sport s.r.o., IČ: 07749619, se sídlem Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 306924 (dále jen „Partner soutěže“).


Článek II.
Specifikace soutěže

 1. Road Classics je jedinečný seriál cyklistických závodů kolem tří českých monumentů (Pálava, Klínovec, Ještěd), určený fanouškům cyklistiky (dále jen „Road Classics“). Registrovaný účastník seriálu Road Classics má možnost na každém ze tří podniků vyhrát skvělé kolo TREK Émonda SL6, které do seriálu Road Classics vložil Partner soutěže (dále jen „Soutěž“).
 2. Soutěž probíhá pro každý ze tří podniků samostatně, a to:
  • Pálava 2024 do 25.5.2024,
  • Klínovec 2024 do 3.8.2024,
  • Ještěd 2024 do 14.9.2024,
  přičemž slosování a vyhlášení výherce proběhne vždy bez zbytečného odkladu po skončení každého závodu.
 3. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Soutěžící"), která splní všechny následující podmínky:
  • zaplacené startovné na vybraný monument Road Classics, a
  • registrace do Soutěže prostřednictvím Partnera soutěže na https://www.m1project.cz/soutez-o-kolo-s-roadclassics, a
  • absolvovat vybraný monument Road Classics, a
  • být přítomen na místě během slosování a vyhlášení vítěze.
 4. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém poměru k Pořadateli soutěže, Organizátorovi soutěže a Partnerovi soutěže, jakož i osoby jím blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Článek III.
Vyhodnocení Soutěže a předání výhry

 1. Veškeré výhry budou přidělovány prostřednictvím náhodného výběru (dále jen „Slosování“). Slosování se může účastnit každý Soutěžící, který splní podmínky Soutěže.
 2. Výhru v Soutěži vyhrávají ti Soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito Pravidly. Konečné posouzení výherců je plně v odpovědnosti Organizátora soutěže.
 3. Slosování a vyhlášení výherce proběhne vždy bez zbytečného odkladu po skončení každého závodu.
 4. V případě, že výherce není přítomen během Slosování a/nebo se ihned po Slosování nepřihlásí o výhru u Organizátora soutěže resp. Partnera soutěže, ztrácí nárok na výhru. Organizátor soutěže následně provede opětovné Slosování a výhra bude za stejných podmínek přidělena náhradnímu výherci. Další slosování neprobíhá. Výhra, kterou není možné v rámci Soutěže přidělit konkrétnímu výherci či jeho vylosovanému náhradníkovi, propadá ve prospěch Partnera soutěže.
 5. K předání výhry dojde na prodejně Partnera soutěže na adrese: Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, a to do 3 pracovních dnů ode dne skončení závodu, nedohodnou-li se Partner soutěže a výherce jinak. Výherce nebo náhradní výherce je povinen na výzvu Organizátor soutěže resp. Partnera soutěže prokázat svou totožnost.
 6. V případě, že si výherce resp. náhradní výherce nepřevezme výhru v termínu dle předchozího odstavce resp. v dohodnuté době, ztrácí výherce resp. náhradní výherce nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá ve prospěch Partnera soutěže.
 7. Soutěžící a výherce souhlasí s tím, že pro účely propagace Partnera soutěže a/nebo předání výhry, je Partner soutěže oprávněn pořizovat fotografie a audiovizuální/audio záznam z průběhu předávání výhry.


Článek IV.
Zpracování osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů Soutěžících je Partner soutěže. Pořadatel soutěže a Organizátor soutěže jsou zpracovateli osobních údajů pověření správcem. Registrací do Soutěže Soutěžící bere na vědomí a souhlasí, že v souvislosti s konáním této Soutěže dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“), v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo a případné další údaje, které v souvislosti se Soutěží sdělí Soutěžící nebo se stanou v souvislosti se Soutěží správci známy.
 2. Osobní údaje jsou zpracovány pro účely vedení Soutěže a její vyhodnocení a rovněž za účelem kontroly a předání výhry, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů dle této věty. Po vypořádání výhry nebo v případě, že je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů, a to po dobu nezbytně nutnou pro účely ochrany práv správce (např. z důvodu splnění právních povinností, případné kontroly ze strany orgánů veřejné moci, ochrany práv správce pro případ správního, civilního či jiného řízení) z titulu plnění zákonných povinností nebo oprávněného zájmu správce. Nevyplývá-li z těchto Pravidel jinak, zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Informacemi o zpracování a ochraně osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách Partnera soutěže: https://sluzby.m1project.cz/zpracovani-osobnich-dat. V případě rozporu mezi podmínkami zpracování uvedenými v těchto Pravidlech a v dokumentu zveřejněném na výše uvedeném internetovém odkazu má přednost ustanovení těchto Pravidel.
 3. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Základem pro zpracování údajů je souhlas Soutěžícího, který Soutěžící poskytuje při registraci do Soutěže.
 4. Údaje poskytnuté Soutěžícím mohou kromě Pořadatele soutěže, Organizátora soutěže zpracovávat jakožto zpracovatel také marketingové společnosti pověřené Organizátorem soutěže či Pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, poskytovatelé IT služeb, účetní, daňoví a právní poradci.
 5. Soutěžící může kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to osobně (na prodejně Partnera soutěže na adrese: Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5) nebo písemnou žádostí zaslanou v listinné podobě na adresu sídla Partnera soutěže (Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5) nebo v elektronické podobě (e-mailem: gdpr@m1project.cz či prostřednictvím datové schránky: 6irrr2h). Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení písemné žádosti Partnerovi soutěže a má za následek vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.


Článek V.
Závěrečná ustanovení

 1. Účastí v Soutěži souhlasí každý Soutěžící s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 2. Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění. Partner soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta jejich dodavatelem tak, aby mohla být výherci vydána v souladu s těmito Pravidly.
 3. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor soutěže, Zadavatel soutěže ani Partner soutěže nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a neodpovídají za jakoukoliv újmu, která případně Soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Výhru není možné reklamovat.
 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu konání Soutěže. Změna Pravidel je možná jen způsobem uvedeným v těchto pravidlech.
 5. Veškeré vyobrazení výhry v souvislosti s touto Soutěží je pouze ilustrativní.
 6. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je: Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mail: adr@coi.cz.
 7. Organizátor soutěže má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla, v rámci Soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno a pověst Pořadatele soutěže nebo Objednatele soutěže nebo Partnera soutěže nebo jiného Soutěžícího anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné výhry v takovém případě propadají bez náhrady Partnerovi soutěže.
Strpení prosím…