Všeobecné obchodní podmínky

společnosti M1 PROJECT Sport s.r.o., se sídlem Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 07749619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 306924, tel. kontakt: +420 601 001 997, e-mailová adresa: info@m1project.cz, datová schránka: 6irrr2h (dále jen „M1 PROJECT Sport“)

Článek I.

Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností M1 PROJECT Sport, jakožto prodávajícím na straně jedné, a fyzickou nebo právnickou osobou v postavení podnikatele nebo spotřebitele, jakožto kupujícím na straně druhé (dále jen „Zákazník“), prostřednictvím webového rozhraní (internetového obchodu) umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.m1project.cz. Ustanovení těchto VOP se na nájemní smlouvy, rezervační smlouvy, smlouvy o dílo a/nebo smlouvy o poskytování služeb či jinak označené smlouvy použije obdobně. Ustanovení těchto VOP se na smlouvy uzavřené v listinné podobě použije obdobně.
 2. M1 PROJECT Sport při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Zákazníkem je dle těchto VOP fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností M1 PROJECT Sport nebo s ní jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“). Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a dále ten, o kom to stanoví zákon. Pokud je v těchto VOP použito výslovně výrazu „Spotřebitel“, je tím míněn výlučně Zákazník, který je spotřebitelem. Uvede-li Zákazník v objednávce, resp. Smlouvě, své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu se společností M1 PROJECT Sport považován vždy za podnikatele; pro Zákazníka podnikatele se neuplatní práva stanovená těmito VOP pro Zákazníka v právním postavení spotřebitele.
 4. Práva a povinnosti v těchto VOP a ve Smlouvě výslovně neuvedená se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).

Článek II.

Objednávka a uzavření Smlouvy

 1. Smluvní vztah mezi společností M1 PROJECT Sport a Zákazníkem vzniká uzavřením Smlouvy. Uzavřením Smlouvy Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito VOP, s reklamačním řádem, informacemi o zpracování a ochraně osobních údajů, které jsou nedílnou součástí těchto VOP (a jsou rovněž dostupné na webových stránkách www.m1project.cz a v listinné podobě v provozovně společnosti M1 PROJECT Sport), a potvrzuje, že se s nimi před uzavřením Smlouvy řádně seznámil. Zákazník je povinen se seznámit s VOP ještě před uzavřením Smlouvy.
 2. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Užití všeobecných obchodních podmínek Zákazníka se těmito VOP výslovně vylučuje.
 3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Koupě/rezervace zboží je možná na webovém rozhraní (internetovém obchodu) bez registrace nebo s registrací.
 4. Smlouva je uzavírána na základě objednávky Zákazníka, tj. kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit při převzetí“ (v případě platby dobírkou) či "Objednat a zaplatit" (v případě osobního odběru na prodejně či v případě platbou online). Do doby odeslání objednávky je Zákazník oprávněn libovolně měnit údaje vč. způsobu platby a dopravy. Při vyplnění objednávky je Zákazník povinen uvést pravdivě všechny povinné údaje (jméno, příjmení/název, adresa/sídlo, telefon, email apod.). Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy objednávka Zákazníka dojde společnosti M1 PROJECT Sport. Bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky odešle společnost M1 PROJECT Sport Zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce.
 5. V případě, že si Zákazník objedná zboží, které se ukáže jako nedostupné, společnost M1 PROJECT Sport zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu zprávu o jeho nedostupnosti. Zákazník sdělí ve lhůtě 48 hodin od odeslání výše uvedené e-mailové zprávy společnosti M1 PROJECT Sport, že buď (i) vyčká, až se nedostupné zboží stane dostupným a společnost M1 PROJECT Sport mu poté odešle celou objednávku, nebo (ii) požaduje náhradní plnění za nedostupné zboží, nebo (iii) částečně odstupuje od Smlouvy a společnost M1 PROJECT Sport mu vrátí uhrazené peněžní prostředky za nedostupné zboží, přičemž dostupné zboží mu bude odesláno bez zbytečného odkladu, nebo (iv) odstupuje od Smlouvy jako celku a společnost M1 PROJECT Sport mu vrátí uhrazené peněžní prostředky za veškeré objednané zboží. Společnost M1 PROJECT Sport je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud (i) se Zákazník ve výše uvedené lhůtě nevyjádří, nebo (ii) v případě, že se již zboží nevyrábí či nedodává, nebo (iii) v internetovém obchodě došlo ke zjevné technické chybě zejména při uvedení ceny zboží. Pokud dojde k odstoupení (resp. částečnému odstoupení) od Smlouvy dle tohoto odstavce VOP společnost M1 PROJECT Sport vrátí Zákazníkovi peněžní prostředky za nedodané zboží (včetně nákladů na dopravu, pokud dojde k odstoupení od Smlouvy jako celku) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy (resp. její části), a to stejným způsobem, jakým tyto peněžní prostředky přijala.
 6. Zákazník souhlasí s tím, že pokud dojde k omylu v ceně zboží, Smlouva vůbec nevznikne, neboť jde o zdánlivé jednání pro vadu vůle jednajícího (společnost M1 PROJECT Sport výslovně uvádí, že v takovém případě nemá zájem zboží prodat za cenu nepřiměřeně nízkou). Společnost M1 PROJECT Sport vrátí Zákazníkovi peněžní prostředky za nedodané zboží (včetně nákladů na dopravu) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od okamžiku, kdy se o omylu v ceně zboží dozvěděla nebo měla dozvědět, a to stejným způsobem, jakým tyto peněžní prostředky přijala.
 7. Zákazník je oprávněn si zboží nezávazně rezervovat na prodejně společnosti M1 PROJECT Sport za účelem jeho případného nákupu, a to prostřednictvím webového rozhraní (internetového obchodu) kliknutím na tlačítko „Rezervovat pro nákup na prodejně“. Odeslání žádosti o rezervaci zboží není považováno za objednávku zboží a potvrzením rezervace nedochází k uzavření kupní smlouvy. Zboží bude společnost M1 PROJECT Sport rezervovat Zákazníkovi 48 hodin od okamžiku potvrzení rezervace. Pokud nedojde v uvedené lhůtě k uzavření kupní smlouvy, rezervace zboží zaniká. Pokud je kupní smlouva uzavřena v prodejně společnosti M1 PROJECT Sport ust. § 1828 a násl. Občanského zákoníku se nepoužije.

Článek III.

Specifikace zboží

 1. Zbožím se rozumí zejména sportovní potřeby a příslušenství. Předmětem plnění může být také dle nájemní smlouvy, rezervační smlouvy, smlouvy o dílo a/nebo smlouvy o poskytování služeb či jinak označené smlouvy:
  1. nájem sportovního vybavení a příslušenství,
  2. poskytování doplňkových služeb (pojištění sportovního vybavení atd.),
  3. pořádání eventů (skialpové, cyklistické kempy atd.).
 2. Informace ke zboží (zejména jeho název, vlastnosti, cena) jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu.

Článek IV.

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cena zboží je vždy uvedena v katalogu internetového obchodu. Cena zboží je uvedena vč. daně z přidané hodnoty. V ceně zboží nejsou zahrnuty případné náklady spojené s dodáním Zboží Zákazníkovi (doprava, ev. dobírka). Celková cena zboží vč. dopravy a doběrečného dle volby Zákazníka se zobrazí v poslední fázi objednávky, před jejím odesláním společnosti M1 PROJECT Sport.
 2. V internetovém obchodě jsou uvedeny veškeré informace o nákladech spojených s dodáním zboží a úhradou kupní ceny. Tyto informace platí pouze v případech doručování zboží v rámci České republiky. Společnost M1 PROJECT Sport nedoručuje zboží do zahraničí.
 3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním předmětu plnění Zákazníkovi může Zákazník uhradit (i) v hotovosti nebo bankovní kartou na prodejně společnosti M1 PROJECT Sport, nebo (ii) kartou online, platbou PayU, Apple Pay, Google Pay či bezhotovostním převodem na účet společnosti M1 PROJECT Sport, nebo (iii) dobírkou při převzetí zboží od dopravce (kurýra). Společnost M1 PROJECT Sport akceptuje bankovní a internetové karty Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, přičemž veškeré tyto platby jsou zabezpečeny a společnost M1 PROJECT Sport nemá k údajům o platbách přístup, ani tyto údaje neukládá. Pro platby využívá technologii od společnosti ComGate Payments, a. s. (https://www.comgate.cz/).
 4. Společnost M1 PROJECT Sport nepožaduje od Zákazníka předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před poskytnutím plnění není zálohou.
 5. Akční ceny platí do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nestanoví-li společnost M1 PROJECT Sport jinak.

Článek V.

Dodání zboží a doprava

 1. Předpokládaný termín dodání zboží Zákazníkovi je uveden na webových stránkách M1 PROJECT Sport a může se prodloužit v souvislosti se zvoleným způsobem dopravy, z důvodu vyšší moci či okolností nezaviněných společností M1 PROJECT Sport. V případě požadavku Zákazníka na jiný termín dodání zboží je Zákazník povinen tento požadavek uvést do objednávky resp. žádosti o rezervaci. Zákazník bude o expedici/odeslání zboží informován, přičemž je povinen zboží ve stanovený termín v místě určení převzít.
 2. K předání zboží Zákazníkovi dochází dle volby Zákazníka při zadání objednávky v internetovém obchodě, a to (i) na prodejně společnosti M1 PROJECT Sport, nebo (ii) na adrese určené Zákazníkem, nebo (iii) na výdejních místech (Zásilkovna apod.). Zákazník je povinen zboží ve stanovený termín v místě určení převzít, jinak je povinen uhradit společnosti M1 PROJECT Sport (i) náklady spojené s opakovaným doručováním, a/nebo (ii) náklady spojené s uskladněním v prodejně společnosti M1 PROJECT Sport ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení s převzetím zboží, a/nebo (iii) náklady vynaložené s nevyzvednutou zásilkou na adrese určené Zákazníkem nebo na výdejních místech (obousměrné poštovné, pracovní síla na administrativní vyřízení objednávky, zabalení zboží, vybalení zboží, likvidace použitého materiálu, balící materiál, zpracování vratky, vystavení faktury na zaplacení těchto nákladů, účetní operace atd.) ve výši 650,- Kč. Veškeré výše uvedené náklady je Zákazník povinen uhradit na výzvu se splatností min. 7 dnů. V případě prodlení Zákazníka s uhrazením výše uvedených nákladů je Zákazník povinen uhradit společnosti M1 PROJECT Sport smluvní pokutu ve výši 550,- Kč. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu, ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok společnosti M1 PROJECT Sport na náhradu škody v plné výši.
 3. Zákazník souhlasí s tím, aby společnost M1 PROJECT Sport poskytla vybranému dopravci osobní údaje Zákazníka, nezbytné pro řádné dodání zboží. Zákazník je povinen si předmět plnění vč. jeho obalu při převzetí řádně zkontrolovat a v případě jakýchkoliv nedostatků tyto neprodleně oznámit společnosti M1 PROJECT Sport a učinit s dopravcem záznam do předávacího protokolu (přepravního listu), přičemž Zákazník není povinen takovéto plnění od dopravce převzít.
 4. Daňový doklad je zasílán v elektronické podobě na e-mailovou adresu Zákazníka. Zákazník s tímto souhlasí, v opačném případě sdělí společnosti M1 PROJECT Sport požadavek na předání dokladu v listinné podobě. Záruční list je zasílán společně se zbožím. Záruční list může být nahrazen daňovým dokladem.
 5. Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka, který je Spotřebitelem, okamžikem převzetí zboží Spotřebitelem. Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka, který není Spotřebitelem, okamžikem převzetí věci tímto Zákazníkem, resp. dopravcem, resp. jinou Zákazníkem určenou osobou. Vlastnické právo k věci, která je předmětem koupě, přechází na Zákazníka okamžikem zaplacení kupní ceny, jde-li o Spotřebitele vždy převzetím věci. Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka i v případě, že Zákazník věc nepřevezme, ačkoli mu s ní společnost M1 PROJECT Sport umožnila nakládat.

Článek VI.

Práva z vadného plnění v případě dodání zboží

 1. Společnost M1 PROJECT Sport odpovídá Zákazníkovi za to, že Smlouvou sjednané plnění (dodávka zboží) má vlastnosti sjednané Smlouvou.
 2. Nároky Zákazníka z vadného plnění /včetně způsobu vyřízení reklamace/ se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 Občanského zákoníku, a v případě Zákazníka, který je Spotřebitelem rovněž ustanoveními § 2161 až § 2174 a Zákonem o ochraně spotřebitele a dále reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VOP.
 3. V případě, že je Zákazníkovi s poskytnutým plněním poskytnut společností M1 PROJECT Sport rovněž dárek, je mezi stranami uzavřena darovací smlouva v souladu s ust. § 2055 a násl. Občanského zákoníku s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím společnosti M1 PROJECT Sport vrátit i poskytnutý dárek. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nemůže Zákazník uplatňovat jakákoliv práva kupujícího.

Článek VII.

Ukončení smlouvy

 1. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy dle platné právní úpravy nebo z důvodů uvedených v těchto VOP.
 2. Právo Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy uzavřené distančním způsobem:
  1. Pokud je Smlouva uzavřena distančním způsobem, má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dní. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dní ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo (i) poslední kus zboží, objedná-li Spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo (ii) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo (iii) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel odeslat písemné odstoupení od Smlouvy ve lhůtě uvedené v tomto odstavci. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je přiložen k těmto VOP. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči společnosti M1 PROJECT Sport. Odstoupení od Smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku.
  2. Odstoupení od Smlouvy zašle Spotřebitel společnosti M1 PROJECT Sport na e-mailovou adresu: reklamace@m1project.cz nebo do datové schránky: 6irrr2h nebo na kontaktní adresu společnosti M1 PROJECT Sport: Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5. 
  3. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, je povinen zaslat nebo předat společnosti M1 PROJECT Sport bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od Smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu společnost M1 PROJECT Sport nabídla, že si zboží sama vyzvedne. Společnost M1 PROJECT Sport může po Spotřebiteli požadovat pouze úhradu podle § 1832 odst. 2, § 1833 nebo 1834 Občanského zákoníku. Spotřebitel nese v případě odstoupení od Smlouvy přímé náklady spojené s vrácením zboží společnosti M1 PROJECT Sport, to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, přičemž maximální náklady jsou odhadovány na 1.500,- Kč.
  4. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu společnost M1 PROJECT Sport bezodkladně, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od smlouvy (s výhradou uvedenou v odst. e) níže), všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijala, stejným způsobem. Společnost M1 PROJECT Sport vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který společnost M1 PROJECT Sport nabízí, vrátí společnost M1 PROJECT Sport Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  5. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, není společnost M1 PROJECT Sport povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti M1 PROJECT Sport odeslal.
  6. Zboží musí Spotřebitel vrátit společnosti M1 PROJECT Sport úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Spotřebitel je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět ke společnosti M1 PROJECT Sport nedošlo k jeho poškození. Spotřebitel odpovídá společnosti M1 PROJECT Sport pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je společnost M1 PROJECT Sport oprávněna jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny
  7. Společnost M1 PROJECT Sport sděluje Spotřebiteli, že Spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od Smlouvy Vzorový formulář o odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou těchto VOP.

Článek VIII.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 1. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí těchto VOP.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání a případné spory mezi společností M1 PROJECT Sport a Zákazníkem budou řešeny výhradně podle právního řádu České republiky a rozhodovány českými soudy podle českého hmotného i procesního práva, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Strany sjednávají, že místně příslušným soudem pro smluvní vztah, ve kterém není smluvní stranou Spotřebitel, je obecný soud společnosti M1 PROJECT Sport. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro řešení spotřebitelských sporů on-line lze využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Nedílnou součástí těchto VOP jsou následující dokumenty:
 4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2023.
Strpení prosím…